ΧΕ-842 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1993/2023 – ΑΔΑ: 60ΥΩ46907Θ-3Ε8

Θέμα: ΧΕ-842 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1993/2023
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΥΩ46907Θ-3Ε8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου