ΧΕ-737 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ( ΦΕΚ 239/τ. Α /22.12.2022 ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΡΞΝΩ46907Θ-ΨΡ7

Θέμα: ΧΕ-737 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ( ΦΕΚ 239/τ. Α /22.12.2022 ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:52:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΝΩ46907Θ-ΨΡ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου