ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ; <<ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΟΣ OTIS >> – ΑΔΑ: ΡΨΥΥ46907Θ-ΩΥ6

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ; <<ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΟΣ OTIS >>
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 13:35:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΥΥ46907Θ-ΩΥ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου