ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΑΔΑ: ΨΖΣΟ46907Θ-5ΕΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 11:38:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΣΟ46907Θ-5ΕΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου