ΧΕ-651 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΖ1Σ46907Θ-ΡΣΚ

Θέμα: ΧΕ-651 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ1Σ46907Θ-ΡΣΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου