ΧΕ-605 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1903/2023 – ΑΔΑ: ΨΥ9Κ46907Θ-34Υ

Θέμα: ΧΕ-605 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1903/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ9Κ46907Θ-34Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου