Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΞΥΙ46907Θ-6Μ9

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 14:44:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΥΙ46907Θ-6Μ9
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου