ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 – ΑΔΑ: ΨΞΓΦ46907Θ-ΓΝΤ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/03/2024 11:27:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΓΦ46907Θ-ΓΝΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου