ΧΕ-568 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1965/2023 & ΧΕ 1440/2023 – ΑΔΑ: ΨΞ8Φ46907Θ-Ω2Τ

Θέμα: ΧΕ-568 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1965/2023 & ΧΕ 1440/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:27:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ8Φ46907Θ-Ω2Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου