ΧΕ-540 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1409/2023 – ΑΔΑ: ΨΤΞΓ46907Θ-Β1Ι

Θέμα: ΧΕ-540 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1409/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:29:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΞΓ46907Θ-Β1Ι
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου