ΧΕ-554 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1834/2023 – ΑΔΑ: ΨΤΤΒ46907Θ-ΝΒΖ

Θέμα: ΧΕ-554 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1834/2023
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΤΒ46907Θ-ΝΒΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου