ΧΕ-569 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 2267/2023 – ΑΔΑ: ΨΤΗ946907Θ-Ψ1Τ

Θέμα: ΧΕ-569 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 2267/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 10:41:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΗ946907Θ-Ψ1Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου