ΧΕ-603 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1461/2023 & ΧΕ 1449/2023 & 411/2023 & 85/2024 – ΑΔΑ: ΨΘΩΥ46907Θ-5Κ8

Θέμα: ΧΕ-603 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1461/2023 & ΧΕ 1449/2023 & 411/2023 & 85/2024
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΩΥ46907Θ-5Κ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου