ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 115/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ – ΑΔΑ: ΨΘΟΓ46907Θ-Σ1Ε

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 115/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 11:41:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΟΓ46907Θ-Σ1Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου