ΧΕ-538 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2301/2023 – ΑΔΑ: ΨΘ8Η46907Θ-ΠΨΓ

Θέμα: ΧΕ-538 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2301/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:29:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ8Η46907Θ-ΠΨΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου