ΧΕ-659 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΣΛΔ46907Θ-ΖΛΨ

Θέμα: ΧΕ-659 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΛΔ46907Θ-ΖΛΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου