ΧΕ-494 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4683/2020 Αρθ.6,ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 8/28-04-2020 Θ18 , CLAWBACK A 2021 (2.08), REBATE Γ’ 2021 (0.62), CLAWBACK Β ‘ 2021 (7.09) – ΑΔΑ: ΨΡΘΣ46907Θ-ΧΟ8

Θέμα: ΧΕ-494 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4683/2020 Αρθ.6,ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 8/28-04-2020 Θ18 , CLAWBACK A 2021 (2.08), REBATE Γ’ 2021 (0.62), CLAWBACK Β ‘ 2021 (7.09)
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 14:59:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΘΣ46907Θ-ΧΟ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου