ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΡΠΦ46907Θ-9ΑΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 10:16:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΠΦ46907Θ-9ΑΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου