ΧΕ-499 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 214/2023 – ΑΔΑ: ΨΡΕΕ46907Θ-40Η

Θέμα: ΧΕ-499 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 214/2023
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 14:59:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΕΕ46907Θ-40Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου