ΑΠΟΖΗΜΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ,ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΞΑΙΡ/ΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΡΔ146907Θ-9ΑΒ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ,ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΞΑΙΡ/ΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:26:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔ146907Θ-9ΑΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου