ΧΕ-606 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1903/2023 – ΑΔΑ: ΨΡ4Χ46907Θ-ΛΙ7

Θέμα: ΧΕ-606 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1903/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ4Χ46907Θ-ΛΙ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου