ΧΕ-626 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1459/2023 – ΑΔΑ: ΨΠΞΩ46907Θ-8ΔΝ

Θέμα: ΧΕ-626 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1459/2023
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΞΩ46907Θ-8ΔΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου