ΧΕ-526 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1371/2023 – ΑΔΑ: ΨΠΤΘ46907Θ-ΩΗΦ

Θέμα: ΧΕ-526 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1371/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2024 08:47:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΤΘ46907Θ-ΩΗΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου