Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΨΑΚΙ(CUPS) ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ HITACHI 3ml» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΨΩΨ46907Θ-0ΩΠ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΨΑΚΙ(CUPS) ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ HITACHI 3ml» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2024 09:41:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΩΨ46907Θ-0ΩΠ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου