ΧΕ-687 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΨΦΔ46907Θ-Φ1Φ

Θέμα: ΧΕ-687 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:22:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦΔ46907Θ-Φ1Φ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου