ΧΕ-653 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΨΔΞ46907Θ-8ΛΥ

Θέμα: ΧΕ-653 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΔΞ46907Θ-8ΛΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου