ΧΕ-520 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΠΝΡ46907Θ-Χ0Σ

Θέμα: ΧΕ-520 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 11/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 09:48:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΝΡ46907Θ-Χ0Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου