ΧΕ-514 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4683/2020 Αρθ.6,ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 8/28-04-2020 Θ18 , CLAWBACK Α 2020 (422.02) – ΑΔΑ: ΨΠΑΒ46907Θ-ΙΧ1

Θέμα: ΧΕ-514 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4683/2020 Αρθ.6,ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 8/28-04-2020 Θ18 , CLAWBACK Α 2020 (422.02)
Ημερομηνία: 07/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 09:48:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΑΒ46907Θ-ΙΧ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου