ΧΕ-585 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1382/2023 – ΑΔΑ: ΨΠ8Σ46907Θ-28Β

Θέμα: ΧΕ-585 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1382/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2024 15:04:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ8Σ46907Θ-28Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου