ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΠ8Ρ46907Θ-6ΤΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/03/2024 11:39:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ8Ρ46907Θ-6ΤΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου