ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ :"ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ‘ – ΑΔΑ: ΨΠ7Ν46907Θ-ΒΨΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ :"ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ‘
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2024 13:24:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ7Ν46907Θ-ΒΨΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου