ΧΕ-673 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΩΞΑ46907Θ-ΗΗΙ

Θέμα: ΧΕ-673 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:37:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΞΑ46907Θ-ΗΗΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου