ΧΕ-711 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ & ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ " ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΟΨΝ46907Θ-ΗΙΘ

Θέμα: ΧΕ-711 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ & ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ " ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:28:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΨΝ46907Θ-ΗΙΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου