ΧΕ-706 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΕΡΑ & ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΟΗ746907Θ-Γ25

Θέμα: ΧΕ-706 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΕΡΑ & ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΗ746907Θ-Γ25
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου