ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΔΑ: ΨΩ5Λ46907Θ-Τ9Ρ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/03/2024 13:13:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ5Λ46907Θ-Τ9Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου