ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΔΑ: ΨΝΤΧ46907Θ-Ψ69

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 14:26:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΤΧ46907Θ-Ψ69
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου