ΧΕ-717 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΝ5Τ46907Θ-Ζ74

Θέμα: ΧΕ-717 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2024 08:48:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ5Τ46907Θ-Ζ74
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου