ΧΕ-551 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2281/2023 – ΑΔΑ: ΨΜ4946907Θ-ΞΒΜ

Θέμα: ΧΕ-551 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2281/2023
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:51:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ4946907Θ-ΞΒΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου