ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ " – ΑΔΑ: ΨΛΞΥ46907Θ-ΗΑΠ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ "
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2024 12:15:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΞΥ46907Θ-ΗΑΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου