ΧΕ-602 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2062/2023 – ΑΔΑ: ΨΛΚΘ46907Θ-34Γ

Θέμα: ΧΕ-602 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2062/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:29:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΚΘ46907Θ-34Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου