ΧΕ-704 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022 – ΑΔΑ: ΨΛΚΨ46907Θ-ΦΝΧ

Θέμα: ΧΕ-704 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 13:44:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΚΨ46907Θ-ΦΝΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου