ΧΕ-581 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1923/2023 – ΑΔΑ: ΨΛΙ046907Θ-ΛΓΥ

Θέμα: ΧΕ-581 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1923/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:29:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΙ046907Θ-ΛΓΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου