ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ – ΑΔΑ: ΨΛΕΤ46907Θ-3ΒΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2024 09:33:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΕΤ46907Θ-3ΒΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου