ΧΕ-591 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1598/2023 – ΑΔΑ: ΨΛΑΧ46907Θ-Σ4Δ

Θέμα: ΧΕ-591 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1598/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:51:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΑΧ46907Θ-Σ4Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου