ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ – ΑΔΑ: ΨΚΠΞ46907Θ-ΧΤ2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
Ημερομηνία: 06/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 13:14:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΠΞ46907Θ-ΧΤ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου