ΧΕ-598 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1850/2023 – ΑΔΑ: ΨΚ6Ψ46907Θ-ΗΕΓ

Θέμα: ΧΕ-598 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1850/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:36:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ6Ψ46907Θ-ΗΕΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου