ΧΕ-646 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΑΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 2256/2023 & 1905/2023 – ΑΔΑ: ΨΙ6046907Θ-9ΗΞ

Θέμα: ΧΕ-646 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΑΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 2256/2023 & 1905/2023
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ6046907Θ-9ΗΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου