ΧΕ-571 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1480/2023 – ΑΔΑ: ΨΦΙΑ46907Θ-7ΤΝ

Θέμα: ΧΕ-571 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1480/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2024 15:04:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΙΑ46907Θ-7ΤΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου