ΧΕ-552 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1834/2023 – ΑΔΑ: ΨΦ2Κ46907Θ-6ΓΦ

Θέμα: ΧΕ-552 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1834/2023
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ2Κ46907Θ-6ΓΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου