ΧΕ-565 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 861/2023 & ΧΕ 1390/2023 – ΑΔΑ: ΨΕΗΦ46907Θ-60Ψ

Θέμα: ΧΕ-565 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 861/2023 & ΧΕ 1390/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:21:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΗΦ46907Θ-60Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου